Polityka prywatności

https://pawwwschool.com/wp-content/uploads/2019/04/hero_team.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w formie elektronicznej z usług dostępnych w ramach prowadzonej strony internetowej.
 2. Administratorem w rozumieniu niniejszej Polityki może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 33’ k.c. oraz organ publiczny, który określa samodzielnie lub wspólnie z innymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych przez Administratora prowadzona jest z zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującegoz zachowaniem należytych standardów.
 4. Niniejsza Polityka określa cele i zasady przetwarzania danych osobowych jak również używania plików cookies oraz związane z tym prawa Użytkownika i obowiązki Administratora.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty powiązane z Administratorem bezpośrednio lub pośrednio, w tym pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest E-DUCATION Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy, numer KRS: 0000880172, NIP: 9492246561 (dalej: „Właściciel”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika m.in. w następujących celach:
  • realizowania subskrypcji na rzecz Użytkowników,
  • wykonania Umowy zawartej z Użytkownikiem,
  • prowadzenia korespondencji z Użytkownikami,
  • przetwarzania zamówień Użytkownika,
  • obsługi Użytkownika, w tym płatności i związanych z tym obowiązków podatkowych,
  • zapewnienia zgodności z obowiązkami nałożonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • realizacja obowiązku szkolnego,
  • przekazywania za pośrednictwem środków elektronicznych informacji handlowych oraz informacji o treściach marketingowych i promocyjnych;

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • miejsce zamieszkania/adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • numer rachunku konta bankowego,
 • numer telefonu,
 • numer NIP (dla firm);

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Użytkownika całkowicie dobrowolnie.
 3. W każdej chwili Użytkownik może żądać od Administratora ujawnienia mu informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 4. Użytkownik posiada uprawnienie, aby żądać sprostowania lub poprawienia oaz uzyskania kopii jego danych osobowych.
 5. W przypadkach określonych przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Użytkownik posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznał, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uprawnionego przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.
 8. W sprawie swoich danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem jego siedziby tj. ul. Stefana Kisielewskiego 18 lok. 28, Częstochowa, 42-215 lub poprzez zapytanie zgłoszone na adres info@pawwwschool.com.
 9. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis zbiera informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z ich akceptacją.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które są przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika strony www.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na końcowym urządzeniu Użytkownika jest E-DUCATION Sp z o.o.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Administrator przekaże Użytkownikowi poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej: www.pawwwschool.com.
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
Skontaktuj się
ul. Jana Gorczyczewskiego 7/1, 60-554 Poznań
Newsletter

  bt_bb_section_top_section_coverage_image