BlogEgzaminy w edukacji domowej – czy należy się ich bać?

Egzaminy klasyfikacyjne są niezbędnym elementem procesu edukacji domowej. Mają za zadanie skontrolować czy uczeń przyswoił podstawę programową z danego etapu edukacji i są kryterium warunkującym przejście do kolejnej klasy. W Polsce egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej są regulowane przez prawo i muszą spełniać określone wymagania.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą odbywają się w szkole publicznej lub niepublicznej,  do której uczeń jest zapisany.

Dyrektor szkoły wyznacza harmonogram egzaminów, obejmujący datę, miejsce i godzinę ich przeprowadzenia. Egzamin klasyfikacyjny w edukacji domowej jest przeprowadzany z podstawy programowej, z każdego przedmiotu odrębnie i dotyczy wyłącznie materiału z etapu edukacyjnego ucznia np. klasy 7.

Celem egzaminów klasyfikacyjnych jest potwierdzenie, że uczeń opanował wymaganą podstawę programową. Egzaminy te przeprowadza się w taki sposób, aby uczeń mógł pochwalić i wykazać się wiedzą w zakresie przedmiotów, które są wymagane w art. 37 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej składają się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Opiekunowie ucznia mają obowiązek zapewnić dziecku warunki do nauki  i są odpowiedzialni za jego odpowiednie przygotowanie oraz stawienie się na egzamin.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej muszą być przeprowadzone przez komisję egzaminacyjną, która składa się z co najmniej dwóch osób. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole organizującej egzamin powołane przez dyrektora szkoły. Komisja egzaminacyjna ocenia wiedzę i umiejętności ucznia zgodnie z wyznaczonymi standardami i kryteriami oceny.

W Polsce egzamin klasyfikacyjny w edukacji domowej może odbywać się zdalnie tylko w szczególnych przypadkach określonych przez komunikaty Kuratorium Oświaty.

Oznacza to, że co do zasady uczniowie muszą być obecni na miejscu podczas egzaminu. W trakcie szczytu pandemii Kuratoria Oświaty wyrażały zgodę na odstępstwo od tego obowiązku, jednak od początku bieżącego roku szkolnego wszystko powróciło do normy i egzaminy muszą odbywać się stacjonarnie. Konsekwencjami złamania tej reguły jest uznanie egzaminu za nieważny, a co za tym idzie brak pozytywnego ukończenia roku szkolnego i konieczność powtarzania klasy.

W naszej szkole egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

Chcemy, aby egzaminy były dla naszych uczniów nie tylko sposobem na sprawdzenie wiedzy, ale również okazją do wykazania się i zdobycia dodatkowych umiejętności.

Egzaminy klasyfikacyjne organizujemy cyklicznie co dwa tygodnie, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie dogodny termin i przedmiot. Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna to test, który obejmuje materiał zgodny z podstawą programową, a część ustna to projekt, którego tematyka uzależniona jest od zainteresowań ucznia, jednak musi być zgodna z podstawą programową.

W naszej szkole wspieramy uczniów w nauce by byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu zarówno merytorycznie jak i emocjonalnie. Uczeń przed każdym egzaminem może się skonsultować z nauczycielami, jeżeli ma jakieś wątpliwości lub problem z określonym działem materiału.

Wszystko to ma na celu zminimalizowanie stresu uczniów , by mogli w komfortowych warunkach  wykazać się pełnią swojej wiedzy.

Podsumowując, egzaminy klasyfikacyjne są obowiązkowe w edukacji domowej w Polsce i podlegają specjalnym wymaganiom prawno-organizacyjnym, regulowanym przez prawo oświatowe.

Choć są obligatoryjne, nie muszą być stresującym wydarzeniem, co więcej, mogą być szansą na wykazanie się oraz zdobycie dodatkowych doświadczeń i takie właśnie założenie mamy w naszej szkole.

Przyjazna atmosfera, platforma edukacyjna, elastyczność terminów i wsparcie naszych nauczycieli pomagają uczniom zdawać egzaminy z sukcesami. Dzięki edukacji domowej mają poczucie bezpieczeństwa i harmonijny rozwój emocjonalny. Maja czas na swoje hobby, zainteresowania oraz budowanie relacji społecznych.

 

Skontaktuj się
ul. Jana Gorczyczewskiego 7/1, 60-554 Poznań
Newsletter

    bt_bb_section_top_section_coverage_image