Blog

https://pawwwschool.com/wp-content/uploads/2019/04/hero_team.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Unschooling – metoda edukacyjna, czy styl życia?

Choć „unschooling” to dosłownie „oduczanie”, to z brakiem nauki ma nie wiele wspólnego. Jest to jeden z modeli nauczania domowego, a przez jego sprzymierzeńców traktowany jest nie tyle jako metoda, a bardziej filozofia nauczania, czy swoisty styl życia. W tym podejściu dziecko postrzegane jest jako główny organizator swojej nauki, samo dąży do wiedzy dzięki swoim zainteresowaniom, potrzebom i celom.

Does virtual education provide enough opportunity for extracurricular activities and an active lifestyle?

One of the greatest concerns that parents have when they make the switch to virtual education is whether or not their children will have enough physical activity. The data on the subject is surprising and – it turns out – homeschooled children and virtual students actually spend LESS time at their desks than their counterparts in traditional schools.

Czy edukacja wirtualna zapewnia wystarczające możliwości dla zajęć pozalekcyjnych i aktywnego stylu życia?

Jedną z największych obaw, jakie mają rodzice, gdy zmieniają edukację tradycyjną na wirtualną jest to, czy ich dzieci będą miały wystarczająco dużo aktywności fizycznej. Dane na ten temat są zaskakujące, jak się okazuje dzieci uczące się w domu i uczniowie wirtualni spędzają MNIEJ czasu przy biurku niż ich rówieśnicy w tradycyjnych szkołach.

Why are more families deciding on homeschooling? Eliminating stress at school

What is homeschooling? The term homeschooling refers to a simple concept that can be executed in a variety of ways, however all of them share one thing – that the home becomes the center of a child’s development. Depending on the country, a school may or may not need to be involved somewhere along the way. Some parents choose to be completely responsible for their child’s materials as well as lesson plans, while on the other end of the spectrum are virtual schools. Virtual schools allow for children to learn in the comfort of their homes, often with the support of their caregiver or parents, and follow an online scholastic program. Still other parents will choose to combine a virtual program with their own lessons plans. Also more popular after the pandemic are hybrid systems where a child spends some days at home and some days at a school with other students. Whatever the path that is finally chosen by families, one thing is for certain: homeschooling is becoming increasingly popular and more people are noticing its many advantages.

Dlaczego coraz więcej rodzin decyduje się na nauczanie w domu? Eliminacja stresu w szkole

Czym jest homeschooling ? Termin homeschooling odnosi się do prostej koncepcji, która może być realizowana na wiele różnych sposobów. Wszystkie łączy jedno - dom staje się centrum rozwoju dziecka. W zależności od kraju, w trakcie nauki szkoła może, ale nie musi być zaangażowana w proces edukacyjny dziecka. Niektórzy rodzice podejmują decyzję aby całkowicie odpowiadać za edukacje swojego dziecka od materiałów szkolnych po plan zajęć, natomiast dla niektórych rozwiązaniem jest wsparcie w postaci szkoły online. Dzięki takiemu rozwiazaniu, dzieci przy wsparciu rodziców lub opiekunów mogą w domowym zaciszu realizować program nauczania wirtualnego. Równiez po pandemii bardziej popularne stały się systemy hybrydowe, według których dziecko spędza część dni w domu, a część w szkole z innymi uczniami. Niezależnie od tego, jaką ścieżkę edukacyjną ostatecznie wybiorą rodziny, jedno jest pewne: homeschooling ma tendencję wzrostową i coraz więcej osób dostrzega jego liczne zalety.

What is a school guidance counselor and and how can one help my child?

Choosing what to do after high school can be one of the most daunting decisions a teenager has to make. There are so many questions that come up related to core issues the soon-to-be- adult faces, not to mention the challenges he or she has already overcome from kindergarten to 12 th grade. A guidance counselor can be of immense help in navigating the tricky waters of what it means to be kid and the choices that must be made, the consequences of which will carry over well into adulthood.

Kim jest szkolny doradca i jak może pomóc mojemu dziecku?

Wybór właściwej ścieżki zawodowej, może być bardzo trudną decyzją w życiu młodego człowieka kończącego szkołę średnią. Stawiają sobie wiele pytań, które pojawiają się w związku z podstawowymi problemami z którymi musi się zmierzyć przyszły dorosły. Szkolny doradca może mieć ogromny wpływ i być niezmiernie pomocny w poruszaniu się po trudnych wodach bycia dzieckiem, które musi dokonać poważnych wyborów powiązanych z jego przyszłą karierą zawodową oraz wkraczaniem w dorosłość.

Skontaktuj się
ul. Jana Gorczyczewskiego 7/1, 60-554 Poznań
Newsletter

    bt_bb_section_top_section_coverage_image